Voorwaarden

Voorwaarden van PlanetCare

Wij raden u aan deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst. U wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. Voor het gemak kiezen we het mannelijke geslacht, maar waar "hij" wordt genoemd, bedoelen we ook "zij".

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

  Voorwaarden
  de in dit document vermelde voorwaarden zoals gebruikt door PlanetCare;
  Inloggegevens
  de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
  Patronen
  PlanetCare's microvezel filterpatronen;
  Klant
  de natuurlijke persoon die een bestelling plaatst op de website;
  PlanetCare
  PlanetCare doo, gevestigd en kantoorhoudende te Stegne 21, 1000 Ljubljana;
  Overeenkomst
  een overeenkomst tussen de Klant en PlanetCare, die via de Website wordt gesloten op basis waarvan de Klant het Product van PlanetCare koopt;
  Lid
  De ontvanger van het Abonnement;
  Product
  een product of dienst die door PlanetCare op de Website wordt aangeboden, inclusief het Abonnement;
  Privacyverklaring
  het Privacy Statement van PlanetCare, dat te vinden is op de Website;
  Abonnement
  de abonnementsdienst voor de Cartridges;
  Website
  de website van PlanetCare, waarop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PlanetCare op de Website, op elke Overeenkomst die via de Website wordt gesloten en op elk gebruik van de Website.

 2. PlanetCare kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele versie van de Voorwaarden is te vinden op de Website. Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden, kan de Klant het Product niet bestellen.

Artikel 3. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten treden in werking door het bestelproces op de Website af te ronden en de Algemene Voorwaarden te accepteren.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door PlanetCare direct na een bestelling worden herroepen.
 3. PlanetCare is niet gebonden aan kennelijke fouten en schrijffouten in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Abonnement

 1. De vergoeding voor het Abonnement bestaat uit een jaarlijkse abonnementsvergoeding en een maandelijkse transport- en leveringsvergoeding. Alle vergoedingen worden vermeld op de Website.

 2. De minimale looptijd van een Abonnement is één jaar. Na deze termijn van één jaar kunnen Leden het Abonnement beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien een Lid gedurende het eerste jaar van het Abonnement wenst te beëindigen, is het Lid verplicht de volledige vergoeding voor de rest van het jaar te betalen.

 3. Gebruikte Cartridges moeten worden geretourneerd aan PlanetCare met behulp van de vooraf geleverde en vooruitbetaalde postbus. Bij terugzending ontvangt het Lid hetzelfde bedrag aan nieuwe Cartridges als dat hij/zij heeft geretourneerd.

 4. Bij beëindiging van het Abonnement dienen ongebruikte Cartridges te worden geretourneerd met behulp van de vooraf geleverde en vooruitbetaalde postbus.

Artikel 5. Gebruik en beschikbaarheid van de website

 1. PlanetCare garandeert niet dat de informatie op de website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het registratieproces kan de Klant gevraagd worden Login Credentials te verstrekken. De Klant garandeert PlanetCare en is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem verstrekte informatie.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Login Credentials wordt gemaakt.
 4. Zodra Opdrachtgever weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn Login Credentials in handen is gekomen van onbevoegden, is Opdrachtgever verplicht dit geval aan PlanetCare te melden, onverminderd de verplichting om zelf direct effectieve maatregelen te nemen, zoals het wijzigen van de Login Credentials.
 5. PlanetCare behoudt zich het recht voor om de inlogprocedure en/of de Login Credentials van de Klant te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt geacht voor het functioneren van de Website.

Artikel 6. Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat het op de Website wordt getoond. BTW, indien van toepassing, is inbegrepen in de opgegeven totaalprijs. Eventuele extra kosten, zoals verzend- en betalingskosten, worden op de Website vermeld en zijn alleen geldig op de dag van de bezichtiging, wat betekent dat de kosten onderhevig kunnen zijn aan verandering. PlanetCare behoudt zich het recht voor om slechts naar een beperkt aantal landen te verzenden die aan verandering onderhevig kunnen zijn. De geldige lijst van landen waarnaar PlanetCare wordt verzonden staat vermeld op de Website.
 2. De betalingsmogelijkheden worden op de Website vermeld. Wanneer de Klant na levering een betaalwijze kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betaalwijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn is een uiterste termijn.
 3. Indien Opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt of PlanetCare niet in staat is het verschuldigde bedrag met het door hem gekozen betaalmiddel voor het einde van de betalingstermijn te incasseren, is hij van rechtswege in verzuim, ongeacht of PlanetCare een nadere aanmaning of ingebrekestelling stuurt.
 4. Indien de Cliënt in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan PlanetCare de vordering ter incasso voorleggen, in welk geval de Cliënt tevens gehouden is de door PlanetCare gemaakte kosten volgens de staffel van gerechtelijke incassokosten (BIK) te betalen.

Artikel 7. Levering

 1. De leveringstermijnen op de Website en/of tijdens het bestelproces zijn indicatief en kunnen niet worden beschouwd als wettelijke termijnen.

Artikel 8. Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website en het plaatsen van een bestelling, of het aangeven van Login informatie, wordt (persoonlijke) informatie aan PlanetCare verstrekt. Deze (persoons)informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving van de Republiek Slovenië en de Privacyverklaring.

Artikel 9. Intrekking en klachten

 1. Binnen 14 dagen na ontvangst van het Product heeft de Cliënt het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien het ontbindingsrecht van toepassing is, kan de Cliënt zich op dit recht beroepen door het door PlanetCare verstrekte modelformulier voor ontbinding in te vullen en dit formulier - samen met de geleverde maar niet door de Cliënt gewenste Producten - aan PlanetCare te retourneren. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Opdrachtgever verplicht het geleverde maar niet door hem gewenste Product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na de ontbindingsverklaring, aan PlanetCare te retourneren.
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst zal PlanetCare het reeds betaalde bedrag uit hoofde van de Overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring door de Opdrachtgever terugbetalen, exclusief verzendkosten. PlanetCare is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover deze waardevermindering het gevolg is van gebruik door Opdrachtgever dat verder gaat dan nodig is om de aard, eigenschappen en werking van het Product vast te stellen.
 3. Klachten over het product kunnen worden gestuurd naar hello@planetcare.org. PlanetCare zal binnen een redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 10. Garantie

 1. PlanetCare is verplicht de goederen conform de Overeenkomst te leveren en is aansprakelijk voor materiële fouten in de nakoming van onze verplichtingen conform de geldende wetgeving.

 2. In overeenstemming met de wettelijke verplichting geeft PlanetCare een garantie van een jaar op een foutloze werking. Een eventuele langere garantieperiode is te zien op de garantiekaart.

 3. De garantie kan door de klant rechtstreeks bij de garantiegever worden geclaimd. Bij het aanvragen van een garantie staan de garantievoorwaarden vermeld op de garantiekaart die bij het product wordt geleverd. De garantie kan worden geclaimd met een ingevuld garantiebewijs of na overlegging van een factuur of ander document waarvan de datum van levering van het product afkomstig is, in overeenstemming met de geldende consumentenwetgeving. Indien de gebreken van het product niet binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek tot herstel worden opgelost, zal het bedrijf het product kosteloos vervangen door identieke, nieuwe en onberispelijke goederen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. In geen geval is PlanetCare aansprakelijk jegens de klant of enige derde partij voor enig verlies van gebruik, omzet of winst of waardevermindering, of voor gevolgschade, indirecte schade, incidentele schade, bijzondere schade, voorbeeldschade of punitieve schade, ongeacht of deze schade te voorzien was en ongeacht of de partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en niettegenstaande het falen van een overeengekomen of andere remedie voor het wezenlijke doel ervan.
 2. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van PlanetCare die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, ongeacht of deze voortvloeit uit of verband houdt met schending van de overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, meer bedragen dan het totaal van de aan PlanetCare betaalde bedragen voor de hieronder verkochte producten of, wat de diensten betreft, voor de aan PlanetCare betaalde bedragen voor de op grond van deze overeenkomst verrichte diensten.
 3. Deze beperking van de aansprakelijkheid is een materiële basis voor de overeenkomst tussen de partijen en weerspiegelt de overeengekomen risicoverdeling tussen PlanetCare en de Klant, zonder welke PlanetCare niet zou zijn overeengekomen om de Producten of diensten te leveren tegen de aangerekende prijs.

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie.

 1. Alle niet-openbare, vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van PlanetCare, met inbegrip van doch niet beperkt tot specificaties, monsters, patronen, ontwerpen, plannen, tekeningen, documenten, gegevens, bedrijfsvoering, klantenlijsten, prijzen, kortingen of rabatten, die door PlanetCare aan de Cliënt worden medegedeeld, ongeacht of deze mondeling of in schriftelijke, elektronische of andere vorm of via media worden bekendgemaakt of toegankelijk zijn, en al dan niet in verband met deze Overeenkomst als "vertrouwelijk" zijn aangemerkt, aangeduid of anderszins zijn geïdentificeerd, is vertrouwelijk, uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst en mag niet worden bekendgemaakt of gekopieerd, tenzij PlanetCare daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Op verzoek van PlanetCare dient de Klant alle van PlanetCare ontvangen documenten en andere materialen onverwijld te retourneren. PlanetCare heeft recht op een voorlopige voorziening in geval van overtreding van deze afdeling. Dit artikel is niet van toepassing op informatie die wel van toepassing is: a) die openbaar is; b) die bij Koper bekend is op het moment van openbaarmaking; of c) die door Opdrachtgever op niet-vertrouwelijke basis rechtmatig is verkregen van een derde.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Eventuele intellectuele eigendommen in het Product blijven eigendom van de PlanetCare.

 2. Niets van hetgeen hierin is vervat wordt beschouwd als het verlenen van enige licentie of andere rechten door PlanetCare aan Opdrachtgever met betrekking tot enig octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot octrooien, ontwerpen, auteursrechten of vertrouwelijke informatie of know how.

Artikel 14. Diversen

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
 2. Het gebruik van de Website, deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn uitsluitend onderworpen aan het Sloveense recht.
 3. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging, zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Ljubljana, Slovenië.