Privacyverklaring

VERKLARING VAN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het doel van deze algemene informatie is om u alle relevante informatie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens gemakkelijk in één enkel document te verstrekken; zoals wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonlijke datum en hoe u deze kunt uitoefenen.

Planet Care Limited pleit in zijn bedrijf voor een correct en veilig gebruik van persoonlijke gegevens. In overeenstemming met de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna: GDPR) kan de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens persoonsgegevens verwerken indien de persoonlijke toestemming van het individu wordt gegeven. Persoonlijke toestemming is een vrijwillige verklaring van de wil van de betrokkene dat zijn persoonsgegevens voor een bepaald doel kunnen worden verwerkt. In overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel verzamelt en verwerkt de beheerder van de site alleen die persoonsgegevens van de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Voor het incidenteel versturen van nieuwsbrieven en voor direct marketing van onze diensten hebben wij uw naam en achternaam en e-mailadres nodig. Deze informatie wordt alleen gebruikt als u toestemming geeft voor het gebruik van persoonlijke gegevens.

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?


- Alleen het verzenden van e-nieuws

- Directe marketing van diensten

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens en het doel van de verwerking

Planet Care Limited verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken binnen het kader van de toepasselijke wettelijke gronden en geselecteerde doeleinden, en zal deze niet openbaar maken, uitlenen of verkopen aan derden zonder passende wettelijke gronden of voorafgaande kennisgeving en uw toestemming. Planet Care Limited draagt geen verzamelde persoonsgegevens over in landen buiten de EER/EU.


Uw persoonlijke gegevens worden beschouwd als bedrijfsgeheimen van Planet Care Limited volgens de wetgeving die van toepassing is op bedrijven. De gebruikers van de gegevens hebben toegang tot de gegevens in overeenstemming met de bevoegdheden en de toegekende toegangsrechten.

Planet Care Limited zal uw persoonlijke gegevens bewaren en beschermen op een manier die onterechte bekendmaking aan onbevoegden voorkomt. Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor de periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld of het onderwerp zijn geweest van verdere verwerking, de bewaarperiode van persoonlijke gegevens is afhankelijk van de gronden en het doel van de verwerking.

Toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens

Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker, door op een leeg venster te klikken en op de knop "Bevestigen" te klikken, erkent dat hij deze algemene voorwaarden accepteert en ermee instemt, en zijn persoonlijke toestemming geeft voor het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens die vereist zijn in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens. Op basis van zijn persoonlijke toestemming kan de exploitant persoonlijke gegevens verwerken voor de in de algemene voorwaarden en het vorige streepje beschreven doeleinden.

Het recht van de gebruiker om de beëindiging van persoonlijke gegevens te vragen


De gebruiker kan te allen tijde, schriftelijk of op een andere overeengekomen wijze (bijvoorbeeld per e-mail), van de verantwoordelijke voor de verwerking verlangen dat hij het gebruik van zijn persoonsgegevens definitief of tijdelijk stopzet. De gebruiker heeft daar ook recht op:  • recht op toegang
  • recht op correctie,
  • recht op correctie,
  • recht om te wissen,
  • recht op beperking van de verwerking,
  • recht op gegevensdraagbaarheid en
  • recht van bezwaar.

Bescherming van persoonsgegevens


Om de persoonsgegevens te beschermen, zal de exploitant gebruik maken van organisatorische, technische en andere passende procedures en maatregelen om de ongeoorloofde vernietiging van gegevens, de wijziging of het verlies ervan en de ongeoorloofde verwerking te voorkomen. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt zolang dit nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verwerkt.